MELLÉKLET A 2011. ÉVI CXII. TÖRVÉNYHEZ

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK


  Adat Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
Balatonfüredi SzívkórházAlapító okirat
Balatonfüredi SzívkórházAdatvédelmi és adatbiztonsági
szabályzat 2021.09.01
Balatonfüredi SzívkórházSZMSZ 2018
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

TÉRÍTÉSI DÍJ Szabályzat 20221206 - Állami Szívkórház
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei Balatonfüredi SzívkórházFenntartott adatbázisok Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk Pályázataink Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai 2022 külső ellenőrzések
2021 nem volt ilyen típusú vizsgálat
2020 külső ellenőrzések
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve


Balatonfüredi SzívkórházKözérdekű adatok közzétételi szabályzata
Az előző állapot törlendő
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Beruházás statisztika 2021
Balatonfüredi SzívkórházB
eruházás statisztika 2020

Energetikai jelentés 2021
Balatonfüredi SzívkórházEnergetikai szakreferensi jelentés kivonata 2020

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Balatonfüredi SzívkórházKötelező statisztikai adatszolgáltatás Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó szerződéssel a kórház nem rendelkezik Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista A közfeladatot ellátó szerv különös és egyedi közzétételi listával a kórház nem rendelkezik. Az előző állapot törlendő